logo

Advokátní kancelář JUDr. Věra Rittichová

fotka

JUDr. Věra Rittichová

V roce 1994 jsem založila advokátní kancelář v Ústí nad Orlicí s nabídkou komplexního právního servisu. Navázala jsem na předchozí právní praxi komerčního právníka. Nabízím svým klientům osobní a lidský přístup. Upřednostňuji mimosoudní řešení sporů. V současné době se nejvíce věnuji rodinněprávním, majetkoprávním a obchodněprávním vztahům. Zastupuji klienty v řízeních před soudy, správními orgány i v rozhodčích řízeních. Poskytuji konzultace v obvyklých právních odvětvích.

 • Poskytování konzultací

  Poskytuji konzultace v právu rodinném, občanském, dědickém, obchodním a korporátním, insolvenčním, pracovním, trestním a v jiných odvětvích.

 • Sepisování smluv a listin

  Pro své klienty sepisuji různé dokumenty a smlouvy, např. kupní, darovací, směnné, smlouvy o zřízení zástavních práv na nemovitostech a obchodních podílech ve společnosti, včetně návrhů na  vklad vlastnických a jiných práv do katastru nemovitostí, smlouvy o zápůjčkách a výpůjčkách, smlouvy nájemní a podnájemní, smlouvy o dílo a jiné obchodněprávní smlouvy včetně smluv korporátních. Sepisuji žaloby, vyjádření k žalobám, právní rozbory věcí.

 • Zastupování

  Zastupuji své klienty v řízeních rodinněprávních, občanskoprávních, dědických, obchodněprávních, insolvenčních, trestněprávních a poškozené s jejich nároky v adhezním řízení.

 • Rodinné právo

  Pomáhám klientům v rozvodových řízeních. Sepisuji návrhy na sporný a nesporný rozvod. Zastupuji je v řízeních ve věcech péče o nezletilé děti, o výživné pro zletilé děti a ve sporech o vypořádání, společného jmění manželů. Zastupuji v dědických řízeních.

 • Obchodní a korporátní právo

  Sepisuji různé druhy obchodněprávních smluv, žaloby v obchodních věcech s využitím řádných i mimořádných opravných prostředků, vyjádření, stanoviska a výzvy. Zastupuji v soudním či rozhodčím řízení.

 • Vymáhání pohledávek

  Zajišťuji vymáhání veškerých pohledávek a zastupuji klienty v nalézacím i exekučním řízení. Jednám s dlužníky, uzavírám dohody o splátkách pohledávek věřitelů a zajišťuji písemná uznání dluhů dlužníky.

 • Insolvenční právo

  Poskytuji právní služby věřitelům - přihlašuji jejich pohledávky, jednám s insolnenčním správcem, zastupuji v incidenčních sporech a podávám vylučovací žaloby. Poskytuji právní služby rovněž dlužníkům - sepisuji návrhy na oddlužení.

 • Pracovní právo

  Sepisuji pracovní smlouvy, poskytuji právní porady ve všech pracovněprávních oblastech, zejména ve věcech týkajících se vzniku, změny a zániku pracovního poměru. Zastupuji v pracovněprávních sporech.

 • Trestní právo

  Poskytuji právní pomoc podezřelému a obviněnému v trestních řízeních. Zastupuji poškozené i obviněné při vyšetřovacích úkonech i obžalované u hlavního líčení a veřejného zasedání. Uplaťnuji nároky poškozených na náhradu škody adhezních řízeních.

Prev Next
JUDr. Věra Rittichová
Věra Rittichová
Jiráskova 856
Ústí nad Orlicí
Pardubický kraj 56201
Česká republika
Email:
Telefon: